An LãO Teens 's Forum
Mau chóng đăng ký để trở thành 1 thành viên của An Lão Teens 's Family
An LãO Teens 's Forum

You and Me, We are a Family

Bài gửiNgười gửiThời gian
Greek Leader Calls Off Referendum on Bailout Plan Fri Nov 04, 2011 8:10 am
Billy Hunter urges players to stand firm Wed Nov 02, 2011 8:50 am
Early snowstorm leaves millions in U.S. without power Mon Oct 31, 2011 8:19 am
Cards, Rangers take Game 6 rainout in stride Thu Oct 27, 2011 8:36 am
PM faces embarrassment over EU vote Mon Oct 24, 2011 9:12 am
FOODIE FRIDAY for October 14, 2011 Thu Oct 20, 2011 1:36 pm
Học tiếng Nhật - Top Globis Mon Sep 26, 2011 2:11 pm
Học tiếng Nhật - Top Globis Mon Aug 22, 2011 8:59 am
Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis Tue Jul 05, 2011 10:27 am
Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis Tue Jul 05, 2011 10:26 am
Kem Mỹ Quận 4.Đáp ứng nhu cầu cho những người sành KEM Sat Sep 11, 2010 3:05 pm
mọi người ơi em muốn làm wen và tìm 1 người hix! Fri Aug 06, 2010 4:45 pm
Mo Hang cho 4r cai Fri Aug 06, 2010 4:43 pm

You are not connected. Please login or register

Điểm ưu tiên khu vực được tính trên cơ sở căn cứ nào?

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Rùa Yêu

avatar
Thư Ký Admin
Thư Ký AdminTheo Dân Trí


H?i: Trong
hô? khâ?u th???ng tru? cu?a em thi? co? ghi em thuô?c dân tô?c M???ng,
ma? em la?i thuô?c xa? Ngo?c L??ng - Yên Th?y - Hòa Bi?nh. Nh?ng khi
ho?c câ?p 3 em la?i ho?c ?? khu v??c kha?c la? huyê?n Nho Quan cu?a
ti?nh Ninh Bi?nh. Vâ?y em muô?n ho?i ban t? vâ?n la? v??i tr???ng h??p
cu?a em thi? khi ?i thi ?a?i ho?c em thuô?c KV mâ?y? Va? co? ????c
cô?ng ?iê?m ?u tiên dân tô?c không? Nê?u la? tr???ng h??p nh? thê? thi?
em ????c cô?ng tâ?t ca? bao nhiêu ?iê?m va?o ?iê?m thi ?a?i ho?c? Va?
nê?u nh? thê? em câ?n la?m nh??ng giâ?y t?? gi? ?ê? ????c ?u tiên? Em
xin ban t? vâ?n no?i ro? cho em ?ê? khi em la?m hô? s? ??ng ky? d?? thi
không bi? thiê?u va? sai so?t. Cho em ho?i n??a la? Tr???ng ?H Công
nghiê?p HN co? hê? C?, vâ?y hê? C? cu?a tr???ng ?o? chi? xe?t tuyê?n
hay co? ca? thi n??a? (
changlangtuchungtinh@gmail.com)

Tr? l?i:

Em nên l?u ý ?i?m này: ??i v?i kì thi tuy?n sinh ?H,
C? s? có hai lo?i ?i?m ?u tiên. M?t là ?i?m ?u tiên ??i t??ng, hai là
?i?m ?u tiên khu v?c.

Theo quy ch? tuy?n sinh hi?n hành thì n?u thí sinh
có b? m? là ng??i dân t?c thi?u s? thì s? thu?c ??i t??ng 01 nhóm ?u
tiên 1. Nh? v?y em c?n ??i chi?u xem b? ho?c m? c?a mình có ph?i là
ng??i dân t?c thi?u s? hay không thì lúc ?ó m?i ???c h??ng quy?n ?u
tiên ch? d?a trên h? kh?u thì ch?a th? gi?i quy?t ???c v?n ??.

??i v?i ?i?m ?u tiên khu v?c thì tính theo n?i c?
trú c?a tr??ng THPT mà thí sinh theo h?c ch? không tính theo h? kh?u
th??ng trú. Theo quy ??nh thì khu v?c c?a huy?n Nho Quan thu?c KV1 nên
khi em h?c tr??ng THPT ? huy?n này thì s? ???c h??ng m?c ?i?m ?u tiên
khu v?c KV1.

Theo quy ??nh thí sinh thu?c di?n ??i t??ng ?u tiên
t? 01-04 s? ???c c?ng 2 ?i?m vào k?t qu? thi. Và thí sinh thu?c di?n
??i t??ng ?u tiên t? 05-07 thì s? ???c c?ng 1 ?i?m vào k?t qu? thi. N?u
thí sinh thu?c nhi?u di?n ??i t??ng ?u tiên khác nhau thì ch? ???c
h??ng duy nh?t ? m?t m?c ??i t??ng ?u tiên cao nh?t.

?i?m ?u tiên khu v?c ???c tính theo m?c sau: KV1 ???c c?ng 1,5 ?i?m, KV2-NT ???c c?ng 1 ?i?m; KV2 ???c c?ng 0,5 ?i?m.

Nh? v?y n?u em thu?c di?n ??i t??ng ?u tiên 01, h?c
t?i tr??ng THPT thu?c huy?n Nho Quan thì s? ???c c?ng t?i ?a 3,5 ?i?m
vào k?t qu? thi.

?? ???c h??ng m?c ?u tiên là ??i t??ng 01 thì em c?n
ph?i có gi?y xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng v? vi?c b? ho?c m? là
ng??i dân t?c thi?u s?.

Riêng v?i ?u tiên khu v?c thì em không c?n ph?i n?p
gi?y t? gì vì các tr??ng s? c?n c? trên mã tr??ng THPT mà thí sinh theo
h?c ?? xác ??nh vùng ?u tiên khu v?c c?a thí sinh.
- Em nên ?? ý ?i?u này, t?t c? các h? C? c?a các
tr??ng ?H ??u không t? ch?c thi tuy?n mà ch? xét tuy?n mà thôi. Thông
th??ng thì các h? này ch? y?u xét tuy?n t? k?t qu? kì thi ?H, r?t ít
tr??ng xét tuy?n t? k?t qu? kì thi C?.


Em là sinh viên
n?m nh?t c?a tr??ng C? ?i?n l?c Mi?n Trung, ngành Tài chính ngân hàng,
nh?ng em không thích h?c tr??ng này. Em mu?n n?m nay thi l?i ?H, mà em
v?a h?c t?i tr??ng v?a ôn thi ?H. Em h?i n?u em thi ?H thì nhà tr??ng
có cho em thi không và em làm h? s? n?p t?i s? GD-?T mình ? hay t?i
tr??ng em ?ang theo h?c?(
giomuadong2006_1991@yahoo.com)

Theo quy ch? tuy?n sinh hi?n hành thì nh?ng ng??i
thu?c di?n d??i ?ây không ???c d? thi ?H, C?: Không ch?p hành Lu?t
Ngh?a v? quân s?; ?ang trong th?i k? thi hành án hình s?; B? t??c quy?n
d? thi tuy?n sinh ho?c b? k? lu?t bu?c thôi h?c ch?a ?? hai n?m (tính
t? n?m b? t??c quy?n d? thi ho?c ngày ký quy?t ??nh k? lu?t ??n ngày d?
thi).

H?c sinh, sinh viên ch?a ???c Hi?u tr??ng cho phép
d? thi; cán b?, công ch?c, ng??i lao ??ng thu?c các c? quan, doanh
nghi?p Nhà n??c, t? ch?c chính tr?, t? ch?c chính tr? xã h?i, l?c l??ng
v? trang nhân dân ch?a ???c th? tr??ng c? quan cho phép ?i h?c.

Nh? v?y chi?u theo quy ch? này thì ?? ???c d? thi ?H
em b?t bu?c ph?i ???c s? ??ng ý c?a Ban giám hi?u nhà tr??ng. N?u em
không thích h?c ti?p tr??ng mình ?ang theo h?c thì t?t nh?t là c?n ph?i
rút toàn b? h? s? nh?p h?c (làm th? t?c thôi h?c) tr??c khi d? thi. Khi
em làm ?i?u này thì coi nh? mình là thí sinh t? do và không c?n ph?i
xin phép Ban giám hi?u nhà tr??ng n?a.

Vi?c n?p h? s? ?KDT thì em có hai l?a ch?n: N?p theo
tuy?n Phòng, S? GD-?T n?i mình ?ang c? trú ho?c n?p tr?c ti?p t?i các
tr??ng ?H, C?.

??i v?i các tr??ng quân ??i, khi tuy?n sinh thì ph?i khám s? tuy?n, v?y em ph?i khám ? ?âu và cách th?c n?p h? s? ra sao? (tam_lecong@yahoo.com)

?? có th? d? thi vào kh?i các tr??ng quân ??i thì
b?t bu?c thí sinh ph?i tham gia s? tuy?n t?i Ban ch? huy quân s? n?i
mình ??ng ký h? kh?u th??ng trú. Ch? có nh?ng thí sinh ??t s? tuy?n thì
cán b? tuy?n sinh m?i th?m tra lý l?ch và c?p h? s? ?KDT.

Em nên l?u ý: M?u h? s? ?KDT c?a kh?i tr??ng quân
??i là do B? Qu?c phòng c?p phát không bán công khai. Ch? có nh?ng thí
sinh ?KDT h? dân s? c?a kh?i các tr??ng quân ??i thì không ph?i tham
gia s? tuy?n mà ch? c?n mua m?u h? s? c?a B? GD-?T và làm theo h??ng
d?n sau ?ó n?p theo theo ?úng th?i gian quy ??nh.
Em mu?n h?i làm h? s? d? thi nh? th? nào? Và ví d? nh? thi kh?i A thì ch? ???c n?p h? s? vào 1 tr??ng hay ???c nhi?u tr??ng? (white_rabbit9x@yahoo.com.vn)
?? làm h? s? ?KDT em ch? c?n mua m?t b? h? s? ?KDT
và làm theo h??ng d?n. ?? có th? làm chính xác em c?n ph?i tham kh?o
thêm thông tin mã ngành, mã tr??ng mình mu?n ?KDT ? cu?n “Nh?ng ?i?u
c?n bi?t v? tuy?n sinh ?H, C? n?m 2010”.


Bên c?nh ?ó em c?n tham kh?o thêm ??i t??ng ?u tiên
(n?u mình thu?c di?n ??i t??ng ?u tiên) và mã tr??ng, mã t?nh trên các
ph??ng ti?n thông tin ??i chúng. G?n ??n ngày làm h? s? ?KDT, Ban t?
v?n s? có h??ng d?n chi ti?t ?? các b?n thí sinh có th? tham kh?o.

? h? s? ?KDT ch? có m?c 2 và m?c 3 là các b?n thí
sinh th??ng hay nh?m l?n. Em c?n nh? ?i?u này: N?u ??ng ký nguy?n v?ng
vào tr??ng có t? ch?c thi thì ch? ghi m?c 2, b? tr?ng hoàn toàn m?c 3.

N?u ??ng ký NV vào tr??ng không t? ch?c thi thì ??ng
th?i ghi c? m?c 2 và m?c 3. Trong ?ó m?c 2 là ghi tr??ng mu?n ??ng ký
d? thi nh? (tr??ng này có t? ch?c thi) và b? tr?ng ô mã ngành. M?c 3 là
tr??ng thí sinh mu?n ??ng ký nguy?n v?ng (ghi ??y ?? các m?c tên
tr??ng, kh?i thi, mã ngành)

- Hi?n t?i B? ch?a có m?t quy ??nh nào c?m thí sinh
?KDT nhi?u tr??ng. Chính vì th? ? m?i kh?i thi em hoàn toàn có quy?n
n?p h? s? ?KDT vào nhi?u tr??ng.

Theo em ???c bi?t
thì tr??ng ?H C?u Long có tuy?n sinh m?t s? ngành kinh t? kh?i B nh?
Tài chính tín d?ng, qu?n tr? kinh doanh. Em d? ??nh thi kh?i B, v?y
tr??ng này tuy?n sinh nh? v?y có ?úng không? (
khuugia10@yahoo.com.vn)

Th?t ra vào th?i ?i?m hi?n t?i m?c dù có nhi?u
tr??ng ?ã công b? ch? tiêu tuy?n sinh n?m 2010 nh?ng ?ó m?i ch? là d?
ki?n. Vi?c ???c phân b? ch? tiêu ra sao, kh?i d? thi ??u vào là kh?i
nào s? do B? GD-?T cân nh?c và quy?t ??nh. Thông tin này ch? ???c c?p
nh?t vào trong cu?n “Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? tuy?n sinh ?H, C? n?m
2010”. Chính vì th? em nên ??i quy?n c?m nang này phát hành ?? bi?t
chính xác tr??ng ?H C?u Long có tuy?n sinh kh?i B ??i v?i m?t s? ngành
kinh t? hay không.

Theo Ban t? v?n ???c bi?t thì các n?m tr??c ?ây
tr??ng ?H C?u Long là tr??ng không thi tuy?n mà ch? xét tuy?n. Nh?m
t?ng s? l??ng sinh viên vào tr??ng nên có xét tuy?n kh?i B ? m?t s?
ngành kinh t?. Tuy nhiên v?i s? qu?n lý ch?t thì n?m 2010 ?i?u này s?
khó có th? x?y ra n?a.

Em có xem l?i các
?? thi ??i h?c môn Ti?ng Anh t? n?m 2006 ??n n?m 2009. ? ph?n ng? âm,
t?t c? các ?? ??u ch? cho d?ng bài t?p v? d?u nh?n, ch? không có d?ng
bài t?p v? phát âm. Em xin h?i ?ây có ph?i là m?t quy t?c áp d?ng cho
t?t c? các ?? thi ??i h?c môn Ti?ng Anh không? N?u v?y thì em có nên b?
qua ph?n bài t?p ng? âm d?ng phát âm không? (
nguyendinhtan1992@gmail.com)

Theo Ban t? v?n thì em nên bám theo c?u trúc ?? thi
tuy?n sinh ?H, C? ?? ôn t?p. V? c? b?n thì c?u trúc ?? thi ?H, C? n?m
2010 không khác so v?i n?m 2009 nên em có th? tìm c?u trúc n?m 2009 ??
n?m rõ h?n v? nh?ng ph?n ki?n th?c ph?i h?c.

Qua ki?m tra c?a Ban t? v?n thì v? l?nh v?c ng? âm
thì y?u t?/chi ti?t c?n ki?m tra là tr?ng âm t? (chính/ph?); tr??ng ??
âm và ph??ng th?c phát âm. Nh? v?y không th? có c? s? ?? k?t lu?n là ??
thi môn Ti?ng Anh s? không có bài t?p v? phát âm.

Em có m?t câu h?i
chung và c?ng là th?c m?c c?a r?t nhi?u các b?n. N?m nay em ?ang là
sinh viên n?m th? nh?t c?a 1 tr??ng ?H, ?ã thi xong HK1. Hi?n nay, em
có nhu c?u b?o l?u k?t qu? ?? ôn thi l?i. V?y em mu?n h?i sau khi b?o
l?u thì em có ph?i là thí sinh t? do không và ?i thi có c?n xin phép
hi?u tr??ng không? N?u em ??u tr??ng m?i thì có b? x? lý theo quy ch?
không? (
ip2007pro@gmail.com)

Tr??c h?t ph?i nh?n m?nh v?i em ?i?u này, ?? ???c
b?o l?u còn có nh?ng quy ??nh ràng bu?c ch? không có chuy?n sinh viên
nào mu?n ???c b?o l?u thì nhà tr??ng ??u ch?p nh?n c?.

Theo quy ??nh thì n?u h?t th?i gian b?o l?u mà sinh
viên không ??n h?c ti?p thì coi nh? b? h?c và s? b? xóa h? s?. D?a vào
?i?m này thì có th? kh?ng ??nh khi sinh viên ???c nhà tr??ng ??ng ý cho
b?o l?u thì hoàn toàn có th? coi mình là thí sinh t? do ?? d? thi l?i
?H mà không nh?t thi?t ph?i xin phép Ban giám hi?u nhà tr??ng.

N?u sau này em thi ??u không ??n tr??ng c? ti?p t?c h?c thì sau khi h?t h?n b?o l?u thì coi nh? em ?ã b? h?c ? tr??ng ?ó.

Xem lý lịch thành viên

white wolf

avatar
Kỹ Thuật Viên
Kỹ Thuật Viên
oa cái ảnh ở đâu đẹp nhỉ, hjhj

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết